Antre nan Club Finciero, pou kapab genyen kat (pre-peye) epi ede Fundacion Gente de la Calle

 • Ekri CALLE nan kd rabè pandan w’ap enskri, pou kapab jwen yon rabè 5% epi ede Fundación Gente de la Calle!

 • Achte sou entenet nan Ebay, Spotify, Netflix, Aliexpress, Amazon, ak kek lot magazen online.

 • Depoze kὸb sou kont ou nan Chili epi lap parèt nan kat ou nan nènpot kote nan mὸnd lan.

Ki Avantaj ou kapab jwenn?

 • Ou kapab fè demand kounyea, Selman ak RUT ou oswa PASPÓ´W oubyen yon resi kote ou peye kouran, dlo, oswa resi kote ou peye nenpot bagay ki genyen non’w ladann
 • Achte sou entenet nan komès ak entènasyonal yo
 • Depoze kὸb sou kont ou nan Chili epi lap parèt nan kat ou nan nènpot kote ou ye nan mὸnd lan.
 • Yon fwa ke ou genyen kat pre-peye Finciero la, ou dwe voye’l bay fanmi’w a letranje. Kote ou kapab depoze kob sou kont sa depi Chile, epi yo menm kapab itilize’l pou achte nan nenpot peyi

.Frè pou chak tranzaksyon an dola: US$ 0,35

. Frè pou chak tranzaksyon ki pa an dola: 2,75 %

 • Depoze kὸb sou kat pre-peye vale fwa ou vle, san okenn avek bank yo oswa lὸt enstitisyon finansyè yo


Kὸb ke kat sa koute?

 • Frè pou kapab fè pati manb epi pou kapab genyen kat sila : $7.000 +frè expedisyon (pou premye fwa). Yap voye kat sa nan adrès lakay ou oswa ou kapab vin pran’l nan adrès Fundación Gente de la Calle, ki nan ri Olivos 704, Recoleta (Metro Cerro Blanco)
 • Frè pou kapab fè pati manb ak itilize kat sila: US$ 1,85 dola pa mwa.
 • Frè pou chak tranzaksyon an dola: US$ 0,35 pou chak acha
 • Frè pou chak tranzaksyon ki pa an dola: 2,75 % nana cha sila
 • Frè pou chak fwa ou mete kob sou kat sila
 • Pri lè ou rechaje pou mwens ke 45 dola = 2 dola
 • Pri lè ou rechaje depi 45 dola= 4.5 valè ou rechaje a
 • Frè lè ou itilize kat kredi sa, nan peyi etranje:
 • SAN FRÈ ADISYONÈL, sof pri ki etabli pou tranzaksyon sila
 • SAN FRÈ ADISYONÈL, sof pri ki etabli pou tranzaksyon sila
 • Costo por cada transacción en dólares: US$ 0,35 por cada compra
 • Costo por cada transacción distinta a dólares: 2,75 % de la compra


Ki lὸt espesificasyon kat sa genyen

 • AK Kat pre-peye sila, wap kapab fè pati manb club Finciero, li delivre yon bann magnetic.
 • Tan expirasyon si ou fè pati de manb sila ak kat sa : Desanm 2018


Kὸman mwen kapab achte padan mwen nan peyi etranje

 1. Ou dwe fè pati manb aktif club Finciero epi y’ap ba ou kat pre-peye a, pandan wap enskri nan banner ki nan fen paj sila
 2. Yon fwa ou fin enskriy’ap voye kat sila nan adres ou vle a, oubyen ou kapab mande pou yo voye kat sa pou ou, nan Fundación Gente de la Calle, ki nan Olivos 704, Komin Recoleta, Santiago
 3. Apre sa ou dwe, voye kat sila fizikman nan peyi kote fanmi’w oubyen zanmi’w yo rete, e pou kapab itilize kat sila.
 4. Ou kapab rechaje kat sila valè fwa ou vle, pou kapab achte nan Chili oubyen nan peyi etranje ; se empotan konnen ke fre pou itilize ak mentnans kat pre-peye sila, gen rabè sou valè ou chaje a.
 5. Ou kapab voye tout dout ak kesyon ou genyen an español oswa an kreyòl pou nou kapab ede’w ,nan e-mail sa ki se, tarjeta@gentedelacalle.cl


Kòman kat sa fonksyone?

Vizite Blog Finciero a pou kapab konnen plis sou fonksyoman kat sila

 • Enstriksyon yo sou itilizasyon kat Finciero a
 • Activasyon ak rechaj kat Finciero a


Kòman kat sila rechaje ?

Fason ak canal pou rechaje kat sila espesifikman nan sesyon “ MI CUENTA” nan pati siperyè ki nan dwat paj www.finciero.com epi antre ladann lèw fin fè adkizisyon kat sila.


Ki patisipasyon Fondasyon an genyen nan kat sila?

Pandan wap ekri CALLE  nan kòd rabè enskripsyon pa’w la, w’ap  genyen 5 % rabè e anplis sa pral  ede Fundasyon nou an.

Tout pwosesis enskripsyon, emisyon, priz de desizyon, gouvènans e an jeneral tout kampay club Finciero a ak kat pre-peye sila, finalman se  responsabilite Finciero Q  Selman Fondasyon Gente de la Calle se yon alye Kominikasyonèl, Paske egziste yon kontra afinite , kote enstitisyon sila ap resevwa yon èd empòtan pou pwogra sosyal li yo.

EKRI CALLE NAN KÒD RABÈ A EPI W’AP JWENN 5% RABÈ EPI POU KA JWENN KAT PRE-PEYE PAW LA .
¡Klike la!